Privacy- en Cookieverklaring

Dit is de privacy – en cookieverklaring van Profectus ICT BV, gevestigd op de Tappersheul 11 te Oudewater en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 68686544. 

Voor vragen en opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring is Profectus ICT BV bereikbaar per e-mail op info@profectus-ict.nl. Profectus ICT BV is op internet te vinden op https://www.profectus-ict.nl en op het gebruik van de website is deze privacy- en cookieverklaring eveneens van toepassing.

Inleiding

Profectus ICT BV respecteert de privacy van haar cliënten, van de bezoekers van haar website en van alle personen van wie persoonsgegevens aan haar ter beschikking worden gesteld in de uitvoering van de dienstverlening. Profectus ICT BV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’) die haar wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat de verwerking van persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsvindt.

In deze privacy-en cookieverklaring kunt u lezen hoe Profectus ICT BV met persoonsgegevens omgaat, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe wij de verwerking van persoonsgegevens met waarborgen omkleden.

Dienstverlening

Profectus ICT BV is een volledig zelfstandige ICT-dienstverlener die nationaal en internationaal werkzaam is. In de uitvoering van deze dienstverlening ontkomen wij er niet aan persoonsgegevens (van onze klanten, maar ook van anderen) op te slaan, te verwerken en (indien noodzakelijk) door te geven aan onze opdrachtgevers of eventuele derden. In het kader van onze dienstverlening kan dat niet anders.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer concreet de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij u persoonsgegevens vragen om op te slaan in het kader van onze dienstverlening;

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • indien dat nodig is voor onze dienstverlening zullen wij u daarover informeren.
 • wanneer wij persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Profectus ICT BV uw persoonsgegevens opslaat. 

Profectus ICT BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Directe dienstverlening

 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten.
 • Het toesturen van offertes.
 • Het bepalen van de specificaties en wensen waaraan een bepaalde zaak/dienst moet voldoen.
 • Het kunnen factureren van geleverde diensten.
 • Het efficiënt kunnen communiceren bij de uitvoering van de overeenkomst.

Voor deze directe dienstverlening hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze diensten.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en dus ook verwerken:

NAW gegevens;
Bedrijfsgegevens;
Telefoonnummer(s);
e-mailadres;
functie;
informatie die u zelf verstrekt in een open veld;
onderwerpen van de dienstverlening;
overige informatie die u aan Profectus ICT BV beschikbaar stelt

Gegevensverstrekking aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen moeten verstrekken die diensten, producten of onderdelen aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Op onze website zijn mogelijk links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Profectus ICT BV draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens omgaan. Daarom raden wij u ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Op onze website www.profectus-ict.nl (beveiligd met een SSL-certificaat) plaatsen wij technische/functionele cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om het gebruik hiervan eenvoudig te maken. 

Wij maken expliciet geen gebruik van analytische en tracking cookies om te zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Wilt u cookies verwijderen of uitschakelen? Dat kan via de instellingen van uw browser. Houdt u er rekening mee dat enkele functionaliteiten van de website dan mogelijk niet meer naar behoren werken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Profectus ICT BV behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Profectus ICT BV voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Profectus ICT BV maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen en veiligheidsprocedures om verwerkte gegevens te beschermen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Uw rechten

 • Profectus ICT BV is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt desgewenst uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen of het gebruik van uw gegevens laten beperken.
 • Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor verdere informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u zich schriftelijk wenden tot van Profectus ICT BV, gevestigd op Tappersheul 11, 3421 TM te Oudewater of middels via e-mail op info@profectus-ict.nl. Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website(s) worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Profectus ICT BV te Oudewater
KVK-nummer Utrecht: 68686544